Dialogmöte om läsfrämjande

Den 13 oktober 2022 deltog Textpiloterna på ett dialogmöte hos Kulturrådet om samverkan kring läsfrämjande insatser för barn och unga.

Vi lyfte bland annat det lokala perspektivet samt vikten av att sätta barns och ungas egen läsning och kompetens i fokus, utifrån våra erfarenheter av att driva läsfrämjarpriset Läsplogen och arbetet med Nobel i Rinkeby och Tensta. Vår senaste inspirationsrapport om Läsplogen, Läsfrämjande utan vuxengissande, skickades också in.

Några av Textpiloternas synpunkter var:

  • Inkludera barn och unga i det läsfrämjande arbetet. Lyssna på och lär av dem som redan läser.
  • Satsa på små saker som fungerar i längden! Stora kampanjer är inte fel, men stabila och långsiktiga insatser på lokal nivå är viktigare.
  • Att arbete läsfrämjande för yngre elever är lätt. Vi behöver satsa mer på mellanstadiet, högstadiet och gymnasiet.

Kunskapsöversikt om läsfrämjande i skolan

Vi efterfrågade även en forskningsbaserad kunskapsöversikt om läsfrämjande i skolan, liknande Med läsning som mål. Det behövs om vi ska komma längre än det eviga bejakandet av allting när det gäller läsfrämjande. Alla slags insatser och jippon tar tid och kräver resurser. Därför måste skolledare, bibliotekarier och lärare få stöd i att avgöra vad som faktiskt ger effekt utifrån ett vetenskapligt förhållningssätt.

Kvalitet i barn- och ungdomslitteratur

Avslutningsvis diskuterades vad ”litteratur av hög kvalitet” innebär, utifrån de nationella målen för litteratur- och läsfrämjande:

Alla i Sverige ska, oavsett bakgrund och med utgångspunkt i vars och ens särskilda förutsättningar, ges möjlighet att utveckla en god läsförmåga och ha tillgång till litteratur av hög kvalitet.

Textpiloterna välkomnar en fortsatt diskussion om kvalitet i barn- och ungdomslitteratur, där vi hoppas att även författare, lärare och bibliotekarier kommer att delta.

Mötet var ett av flera dialogmöten och kommer att ingå som underlag när Kulturrådet tar fram en rapport som ska vara klar i början av 2023. Textpiloterna representerades av Annelie Drewsen. 

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *