Stadgar

Stadgar för föreningen Textpiloterna

antagna på det konstituerande årsmötet 2016-05-30

1. Textpiloterna är en ideell förening vars syfte är att skapa gränsöverskridande språk-, läs- och skrivmöten. Föreningen bildades den 30 maj 2016 i Stockholm och är politiskt och religiöst obunden.

2. Föreningen är öppen för alla som är intresserade av litteratur, läsfrämjande och språkutveckling, förutsatt att stadgarna godtas och att medlemsavgiften betalas. Alla medlemmar har rätt att närvara, yttra sig och rösta på alla medlemsmöten och årsmöten.  Föreningens medlemsavgift fastställs av dess högsta beslutande organ, årsmötet. Medlem kan uteslutas ur föreningen om föreningens syfte motarbetas eller medlem på annat sätt agerar i strid mot föreningens stadgar. Årsmötet beslutar om uteslutning.

3. Årsmötet är föreningens högsta beslutande organ. Årsmöte hålls i Stockholm varje år innan mars månads utgång och kallelse skall delges föreningens medlemmar senast tre veckor innan mötet. Medlemmar har rätt att lämna in motioner och ge förslag till ärenden som ska behandlas på mötet, detta ska dock ske senast två veckor innan mötets genomförande. Dagordning och övriga underlag skall tillhandahållas föreningens medlemmar senast 7 dagar före årsmötet.

 1. Mötets öppnande med kort högläsning av föreningens ordförande
 2. Val av mötesordförande och mötessekreterare
 3. Val av justeringspersoner, tillika rösträknare
 4. Fastställande av dagordning
 5. Fastställande av röstlängd
 6. Årsmötets behöriga utlysande
 7. Verksamhetsberättelse med ekonomisk redovisning
 8. Revisionsberättelse och fastställande av balansräkning
 9. Fråga om ansvarsfrihet för den avgående styrelsen
 10. Behandling av inkomna motioner och styrelsens förslag
 11. Val av ordförande
 12. Val av 2, 4 eller 6 övriga ledamöter
 13. Val av suppleanter
 14. Val av revisor
 15. Val av valberedning
 16. Övriga frågor
 17. Mötet avslutas

Beslut på årsmötet fattas med enkel majoritet, det vill säga förslag måste stödjas av mer än hälften av det totala antalet avgivna röster.

4. Om revisorn, styrelsen eller minst ⅓ av medlemmarna i föreningen så kräver, skall extra årsmöte hållas. Kallelse skall skickas till medlemmarna minst 2 veckor i förväg tillsammans med dagordning och beslutsunderlag. Under det extra årsmötet får endast de frågor som föranlett mötet behandlas.

5. På föreningens möten gäller att närvarande medlemmar har rösträtt och på styrelsemöten närvarande ledamöter. Beslut fattas med enkel majoritet.

6. Föreningens styrelse består av ordförande, vald på årsmötet, samt två, fyra eller sex övriga ledamöter. Styrelsen utser inom sig en sekreterare som ansvarar för att kalla till möten och arkivera föreningens handlingar samt en kassör. Styrelsen ska inom ramen för dessa stadgar driva föreningens arbete i enlighet med föreningens syfte och fattade beslut.

7. Föreningens firma tecknas av föreningens ordförande och kassör var för sig.

8. Föreningens verksamhetsår sammanfaller med kalenderår.

9. Ändring av dessa stadgar kräver beslut med kvalificerad majoritet, där ändringarna måste stödjas av minst ⅔  av det totala antalet avgivna röster på två på varandra följande årsmöten, varav ett ska vara ett ordinarie årsmöte. Mellan dessa möten måste minst 2 månader förflyta.

10. Beslut om ändring av dessa stadgar eller om föreningens upplösning skall tas vid två på varandra följande medlemsmöten, varav ett årsmöte. Föreningens tillgångar skall vid en upplösning överlämnas till IBBY Sverige.